គ្រឿងបន្លាស់

 • LVDS-SDI Board

  ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល LVDS-SDI

  ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល LVDS-SDI

  1. ភ្ជាប់ម៉ូឌុលកាមេរ៉ាតាមរយៈចំណុចប្រទាក់ LVDS កំណត់អត្តសញ្ញាណទម្រង់វីដេអូនិយមន័យខ្ពស់របស់កាមេរ៉ាដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងបញ្ចេញសញ្ញាវីដេអូ SDI 1920*1080 25/30fps, 50/60 fps
  2. គាំទ្រ 232 485 ទំនាក់ទំនងសៀរៀល
  3. ទំហំ 43mm*43mm*11mm


 • LVDS-CVBS Board

  ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល LVDS-CVBS

  ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល LVDS-CVBS

  1. ភ្ជាប់ម៉ូឌុលកាមេរ៉ាតាមរយៈចំណុចប្រទាក់ LVDS កំណត់អត្តសញ្ញាណទម្រង់វីដេអូនិយមន័យខ្ពស់របស់កាមេរ៉ាដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងបញ្ចេញសញ្ញាវីដេអូ cvbs 720×576 (PAL) ឬ 720X480 (NTSC)
  2. គាំទ្រ 232 485 ទំនាក់ទំនងសៀរៀល
  3. គាំទ្របណ្តាញ 1 channel alarm input and output, 1 channel audio output and output
  4. ទំហំ 46mmX46mm×23.7mm


 • LVDS-HDMI Board

  បន្ទះ LVDS-HDMI

  បន្ទះ LVDS-HDMI

  1. ភ្ជាប់ម៉ូឌុលកាមេរ៉ាតាមរយៈចំណុចប្រទាក់ LVDS កំណត់អត្តសញ្ញាណទម្រង់វីដេអូនិយមន័យខ្ពស់របស់កាមេរ៉ាដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងបញ្ចេញសញ្ញាវីដេអូ HDMI 1920*1080 50/60 fps
  2. គាំទ្រការទំនាក់ទំនងសៀរៀល 485
  3. ទំហំ 45.1mm*46mm*8.6mm

 Privacy settings
Manage Cookie Consent
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
✔ Accepted
✔ Accept
Reject and close
X